BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Luty

28

imieniny:

Ludomira
Makarego
Wiliany

Rozwój /

Gospodarka komunalna

Szanowni Państwo

 Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Lutowiska. W związku z koniecznością dostosowania gospodarki odpadami do wymogów Unii Europejskiej, Gmina zobligowana została do odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych przez jej mieszkańców. W tym celu Rada Gminy w Lutowiskach przyjęła Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Lutowiska. Podjęła również stosowne uchwały dotyczące wysokości opłaty za odbieranie odpadów, metody jej naliczania, wzoru deklaracji, a także trybu, sposobu i częstotliwości jej wnoszenia.

 Druk deklaracji jest podstawowym dokumentem, służącym do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy Lutowiska. W przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji, należy podać datę i przyczynę nastąpienia zmiany. Obowiązek złożenia nowej deklaracji następuje w momencie zmiany stawki ustalonej uchwałą Rady Gminy a także w momencie zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i zmiany ilości odpadów wytwarzanych na nieruchomości niezamieszkałej.

Obecnie w związku ze zmianą stawki opłaty proszę o złożenie korekty deklaracji w Urzędzie Gminy w Lutowiskach (pokój nr 12) lub złożenie deklaracji po raz pierwszy przez osoby, które jej nie złożyły.

 W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt w drodze decyzji samodzielnie określi wysokość opłaty, jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze (art. 6 o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Co wynika z nowych przepisów?

• Mieszkańcy nie będą posiadać indywidualnych umów z przedsiębiorcami odbierającymi odpady.

• Gmina Lutowiska w drodze przetargu wybrała firmę odbierającą odpady ze wszystkich posesji na terenie Gminy.

• Opłaty za odbiór wszystkich odpadów komunalnych od mieszkańców będą wnosić na rzecz gminy właściciele /zarządcy / nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne.

• Odbiorem odpadów zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Gminy, zarówno domów jednorodzinnych, bloków należących do wspólnot, jak również właściciele nieruchomości niezamieszkałych, wytwarzających odpady komunalne (takich jak sklepy, biura, hotele, pensjonaty, obiekty kulturalno-oświatowe, restauracje, obiekty tzw. agroturystyczne itp.).

 Jak będzie funkcjonował system w Gminie Lutowiska?

1. Do dnia 28 czerwaca 2013 r. właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklaracje ( lub korektę deklaracji), w których oświadczą o liczbie mieszkańców w danym gospodarstwie (nieruchomości) oraz o tym, czy odpady będą gromadzone w sposób selektywny.

2.Właściciele nieruchomości niezamieszkałych oprócz deklaracji o segregowaniu odpadów dodatkowo wskażą, ile miesięcznie wytwarzają odpadów oraz ile pojemników nimi zapełniają.

3.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, (samodzielnie naliczona przez składającego deklaracje) stanowi iloczyn liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (a nie osób zameldowanych!) oraz ustalonej stawki opłaty tj. 7,00 zł lub 12,00 zł lub 22,00 zł od osoby.

 • Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób niesegregowany wynosi 22,00 zł od osoby zamieszkałej za miesiąc.

 • Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób segregowany bez odpadów biodegradowalnych wynosi 7,00 zł od osoby za miesiąc.

 • Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób segregowany z odpadami biodegradowalnych wynosi 12 ,00 zł od osoby za miesiąc.

4. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Rada Gminy ustaliła miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

 • Odpady selektywnie zebrane w worku żółtym lub zielonym o poj. 100 l – 8,00 zł

 • Pojemnik o pojemności 120 l – 22,00 zł,

 • Pojemnik o pojemności 240 l – 42,00 zł,

 • Pojemnik ( kontener KP 7) o pojemności 7 000 l – 1210,00 zł,

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić do dnia 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutowiska nr 26862100072001000088460026 lub gotówkowo w kasie Urzędu Gminy.

Segregacja odpadów jest opłacalna!


INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODARKI ODPADAMI

PODMIOT ODBIERĄJACY ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY LUTOWISKA

NAZWA

ADRES

TELEFON

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o.

Brzegi Dolne 1
38- 700 Ustrzyki Dolne

(013) 461 10 86


INSTALACJA DO KTÓREJ PRZEKAZYWANE SĄ ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE, ODPADY ZIELONE ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

NAZWA

ADRES

Sortownia Odpadów Selektywnie Zebranych i Zmieszanych

ul Przemysłowa 16
38 -700 Ustrzyki Dolne

 

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

POZIOMY

2013

2014

2015

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

42,4 %

26 %

23,6 %

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

62,5 %

82,8 %

136,6 %

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100 %

57,7 %

123,5%


ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH MIESZKAŃCY MOGĄ NIEODPŁATNIE DOSTARCZAĆ DO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GODZINACH OTWARCIA.
 

Na podstawie art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015  poz. 1688)

• dystrybutor jest obowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (również dostarczając ten sprzęt bezpośrednio do domu klienta) do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, jeżeli jest on tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

• dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej, co najmniej 400 m2 jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez konieczności zakupu nowego pod warunkiem, że żaden z zewnętrznych wymiarów oddawanego zużytego sprzętu nie przekracza 25 cm.

Kalendarz

p Luty 2017 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28